سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی

زندگی مسابقه نیست، زندگی یک سفر است و تو آن مسافری باش که در هرگاهش، ترنم خوش لحظه ها جاری است.

 

هر روز همان روز را زندگی کن و بدینسان تمامی عمر را به کمال زیسته ای و هرگز امید از کف مده آنگاه که چیز دیگری برای دادن در کف داری.

 

دنیا را روشن کن  به زندگی طعمی ببخش تا ببینی که عشق چقدر می تواند آزادت کند دنیا را روشن کن مرا ببین! و ببین که دوست داشتن چقدر می تواند شادت کند تو می گویی که بال در آورده ای پس به بالهایت بیاموز که پرواز کنند بدون اینکه بپرسند چرا... به بالهایت یاد بده  که زندگی کنند که دوست داشته باشند دنیا را روشن کن... که دوستی را شاد کنی بلند شو، نگاه کن! با چشمهایت، دنیا را روشن کن!